نمایش لیست «کنفرانس مدیریت فناوری» مربوط به کانال iram

The RD Story

iram سه سال پیش ۹۸۰ بازدید

Dr Darush MahjoubiProfessor of Management and Entrepreneurship at The University of Texas at Austin USA