نمایش لیست «کنفرانس مدیریت فناوری» مربوط به کانال iram

The RD Story

iram چهار سال پیش ۱۰۹۵ بازدید

Dr Darush MahjoubiProfessor of Management and Entrepreneurship at The University of Texas at Austin USA